Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Artykuł 1

1. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej Kołem, jest uczelnianą organizacją studencką.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Artykuł 2

1. Koło działa zgodnie z przepisami prawa, w tym postanowieniami statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2. Zasady działania Koła określa jego Regulamin oraz uchwały władz Koła.

 

Artykuł 3

1. Koło posiada logo i pieczęć. 2. Zasady wyboru logo i pieczęci określa Rozdział VII Regulaminu.

 

Artykuł 4

Koło może posiadać sekcje. Ich liczbę i zakres obowiązków określają uchwały Zarządu. Rozdział II Cele i sposoby działania Koła

 

Artykuł 5

Głównymi celami Koła są:

a). pogłębianie wśród członków Koła i jego otoczenia tematyki dotyczącej stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz systemów politycznych; b). popularyzacja wiedzy naukowej i popularnonaukowej;

c). integracja członków Koła oraz środowiska akademickiego.

 

Artykuł 6

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a). organizację konferencji naukowych i popularnonaukowych, sympozjów, seminariów, dyskusji, debat oraz wykładów;

b). organizację lub współpracę przy organizacji projektów badawczych;

c). tworzenie lub współpracę przy tworzeniu publikacji naukowych i popularnonaukowych

d). współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

 

Rozdział II

Członkostwo

 

Artykuł 7

1. Status członka Koła odnosi się do członkostwa zwyczajnego, zwanego dalej członkostwem.

2. Członkostwo honorowe jest szczególnym typem członkostwa. Jego nabywanie i funkcje określa Artykuł 13.

 

 

Artykuł 8

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji i pozytywnym rozpatrzeniu jej przez Przewodniczącego.

3. Przewodniczący wydaje decyzję o przyjęciu członka w terminie 7 dni od złożenia deklaracji.

4. Przewodniczący może zażądać złożenia przez członków ponownej deklaracji członkostwa w terminie 21 dni w przypadku:

a). rozpoczęcia nowego roku akademickiego;

b). wejścia w życie nowego regulaminu Koła;

c). zmiany na stanowisku Przewodniczącego;

d). zaginięcia uprzednio złożonej deklaracji.

5. Wzór deklaracji określa Sekretarz.

 

Artykuł 9

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

a). złożenie Zarządowi pisemnej rezygnacji;

b). wykluczenie członka;

c). utratę statusu studenta Uniwersytetu Śląskiego;

d). niezłożenia ponownej deklaracji członkostwa na żądanie Przewodniczącego;

e). śmierć członka;

f). rozwiązanie Koła.

 

Artykuł 10

1. Członek Koła ma prawo:

a). uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła;

b). czynnego i biernego udziały w wyborze Przewodniczącego;

c). zgłaszania uwag i pomysłów dotyczących prac Koła.

 

2. W trakcie głosowania, każdy członek Koła ma 1 głos.

 

 

 

Artykuł 11

Członek Koła ma obowiązek:

a). przestrzegania Regulaminu Koła i uchwał jego Władz;

b). rzeczowe i terminowe wywiązywanie się powierzonych prac;

c). aktywnego udziału w realizacji celów Koła;

d). dbania o dobry wizerunek Koła;

e). udziału w pracach Koła.

 

Artykuł 12

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Koła lub uchwał władz Koła zastosować można procedurę zawieszenia członka. Uchwała o zawieszeniu musi być na czas określony. Procedurę reguluje Artykuł 20 pkt. f.

2. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Koła lub uchwał władz Koła zastosować można procedurę wykluczenia członka. Procedurę reguluje Artykuł 17 pkt. 1d.

3. Od uchwał o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje pisemne odwołanie do Zarządu. Zarząd ma 14 na rozpatrzenie odwołania i może wystąpić do Walnego Zebrania o uchylenie decyzji.

 

Artykuł 13

1. Członkostwo honorowe przyznawane jest:

a). szczególnie zasłużonym dla działalności Koła;

b). byłym członkom Zarządu.

2. Członkostwo honorowe przyznawane jest poprzez uchwałę Walnego Zebrania większością bezwzględną.

3. Członkostwo honorowe ustaje poprzez uchwałę Walnego Zebrania większością 2/3 głosów.

4. Członek honorowy:

a). bierze udział w pracach Koła bez prawa głosu;

b). służy pomocą i doświadczeniem;

c). na wniosek Przewodniczącego uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym.

 

Artykuł 14

Członkowie Koła w swych działaniach sprzeciwiają się dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wiek, poglądy polityczne, przekonania religijne i niepełnosprawność.

 

Rozdział III

Władze Koła

 

Artykuł 15

Władzami Koła są:

a). Walne Zebranie,

b). Zarząd.

 

Artykuł 16

1. Walne Zebranie:

a). tworzą wszyscy członkowie Koła przybyli na zebranie;

b). jest władzą najwyższą Koła;

c). jest zwoływane przez Przewodniczącego Koła przynajmniej raz na 90 dni, a także na wniosek przynajmniej 9 członków Koła.

2. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania poprzedzona jest konsultacjami z członkami Koła na temat jej terminu.

3. Poinformowanie wszystkich członków Koła o zwołaniu Walnego Zebrania jest obowiązkiem Zarządu.

 

Artykuł 17

1. Kompetencje Walnego Zebrania:

a). wybór Przewodniczącego;

b). zmiana Regulaminu Koła większością bezwzględną;

c). uchylanie decyzji Zarządu Koła większością bezwzględną;

d). wykluczanie członka Koła uchwalone większością bezwzględną; e). wprowadzanie na wniosek Zarządu składek członkowskich na cele regulaminowe;

f). wykonywanie innych czynności określonych w Regulaminie.

 

2. Jeśli Regulamin nie mówi inaczej, Walne Zebranie podejmuje uchwały większością zwykłą.

3. Za zgodą Zarządu, kompetencje Walnego Zebrania mogą być rozszerzone.

 

Artykuł 18

1. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz, w szczególności w kontaktach z Władzami Uniwersytetu i Wydziału.

2. W skład Zarządu wchodzą:

a). Przewodniczący,

b). Zastępca Przewodniczącego (nie więcej niż dwóch),

c). Sekretarz (nie więcej niż dwóch),

d). Skarbnik.

3. O składzie personalnym Zarządu i zakresie obowiązków jego członków decyduje Przewodniczący.

Artykuł 19

1. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.

2. Przewodniczący ma prawo do jednej reelekcji.

3. Kadencja Zarządu jest tożsama z kadencją Przewodniczącego.

4. Przewodniczący jest odwoływany przez Walne Zebranie większością bezwzględną głosów członków Koła.

5. Członek Zarządu jest odwoływany przez Walne Zebranie większością bezwzględną głosów członków Koła.

 

Artykuł 20

Kompetencje Zarządu:

a). kierowanie bieżącymi sprawami Koła;

b). realizacja uchwał Walnego Zebrania;

c). opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu programu działania Koła;

d). prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Koła;

e). prowadzenie rejestru członków Koła i członków honorowych;

f). zawieszanie członka Koła za naruszenie Regulaminu Koła lub uchwał władz Koła uchwalone większością bezwzględną;

g). tworzenie sprawozdania z działalności Koła;

h). podejmowanie decyzji w kwestiach finansowych;

i). wnioskowanie do Walnego Zebrania o wprowadzenie składek członkowskich na cele regulaminowe;

j). zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania;

k). utrzymywanie kontaktów z Władzami Uniwersytetu i Wydziału;

l). wybór opiekuna Koła i dobra współpraca z nim;

ł). reprezentowanie Koła na zewnątrz;

m). tworzenie komitetu organizacyjnego konferencji organizowanych przez Koło;

n). inne czynności związane z regulaminową działalnością Koła.

 

Artykuł 21

1. Jeśli Regulamin nie mówi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały większością zwykłą.

2. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.

 

Artykuł 22

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, decyzję w imieniu Zarządu może podjąć Przewodniczący.

 

Rozdział IV

Opiekun Koła

 

Artykuł 23

1. Opiekuna Koła wybiera Zarząd.

2. Opiekun Koła wybierany jest na 1 rok.

3. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych.

 

Artykuł 24

Opiekun Koła wspiera i koordynuje działalność Koła.

 

Rozdział V

Mienie Koła

 

Artykuł 25

Koło finansuje swoją działalność:

a). ze środków pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych uczelni;

b). z dotacji celowych, darowizn i zapisów otrzymanych na działalność regulaminową;

c). ze składek członkowskich.

 

Artykuł 26

Dochody Koła mogą być przeznaczane wyłącznie na cele regulaminowe Koła

 

Artykuł 27

Za odpowiednie gromadzenie i dysponowanie mieniem Koła odpowiada Zarząd.

 

Rozdział VI

Logo, pieczęć Koła i roll-up Koła

 

Artykuł 28

1. Logo Koła w formie elektronicznej jest w dyspozycji Zarządu.

2. Logo wybierane jest przez Walne Zebranie.

3. Logo nie może być zmieniane częściej niż raz na 10 lat.

 

Artykuł 29

1. Pieczęć i roll-up Koła jest w dyspozycji Przewodniczącego.

2. O wzorze pieczęci decyduje Przewodniczący.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

Artykuł 30

1. Regulamin ulega zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Koła.

2. Projekt zmian w Regulaminie może złożyć każdy członek Koła.

 

Artykuł 31

Regulamin wchodzi w życie w chwili jego uchwalenia.

 

Artykuł 32

Koło zostaje rozwiązane w drodze:

a). uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów za zgodą Zarządu;

b). uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego, podjętej na wniosek Rektora Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut UŚ lub niniejszy Regulamin.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?